Disclaimer

De West-Friesche Pindabranderij is  in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van bovenstaande gegevens. De gepubliceerde gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat u producten koopt of gebruikt dient u in de winkel het betreffende productetiket te raadplegen.  Wij stellen het op prijs indien u ons attent maakt op eventuele fouten of onvolkomendheden die hier worden gepubliceerd.